Presťahovaním sa detského domova (v súčasnosti CDR Trnava) do nových priestorov v roku 1996 nastala nielen formálna zmena z internátneho typu detského domova na rodinný typ, ale zmenila sa celá „filozofia výchovy“. Nové podmienky umožňujú vytvorenie rodinnej klímy vo výchovnom procese, čo vedie k väčšej samostatnosti a zodpovednosti detí. Deti sa aktívne podieľajú na každodennom živote skupiny, spolu s vychovávateľom sa učia variť, prať, žehliť, nakupovať potraviny, získavajú sociálne zručnosti pre život. Majú väčší priestor pre vlastné súkromie /na izbách sú umiestnení maximálne po dvoch, troch/, každý vychovávateľ má na skupine vo vlastnej zodpovednosti 2-3 deti a v tomto vzťahu má priestor na individuálne riešenie vzniknutých výchovných situácií i perspektívne smerovanie pre životnú realitu.

Od roku 2009 boli v Detskom domove, na Botanickej ulici, tri samostatné skupiny /v samostatných bytových jednotkách/, v roku 2015 boli premiestnené deti zo samostatnej skupiny z pracoviska K. Mahra na kmeňovú budovu na Botanickej 46, čím vznikla v týchto priestoroch ďalšia samostatná skupina. V týchto bytových jednotkách (samostatne usporiadaných skupinách) žije v súčasnosti približne 40  detí. Od 1.1. 2019 sa zrealizovala transformácia Detského domova, Botanická 46 Trnava na Centrum pre deti a rodiny Trnava (CDR).CDR Trnava sa špecializuje nielen na pobytovú formu starostlivosti, tím centra podpory profesionálnych náhradných rodičov rozšíril svoju oblasť pôsobenia aj v realizácii prípravy na na profesionálne náhradné rodičovstvo. Centrum vykonáva aj ambulantnú a terénnu formu starostlivosti a to v oblastiach – náhradnej rodinnej starostlivosti a CAN – syndrómu. Od roku 2017 má v Trnave na Kollárovej ulici č. 21 naše centrum v prenájme 2-izbový byt pre dvoch mladých dospelých.

Pracovisko K.  Mahra

V roku 2007 bolo k Detskému domovu Trnava, Botanická 46 (v súčasnosti CDR Trnava) pričlenené ďalšie pracovisko na ulici K. Mahra. Tu boli vytvorené dve samostatné skupiny: samostatná výchovná skupina a špecializovaná výchovná skupina pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím. V roku 2015 bola na uvedené pracovisko premiestnená samostatná skupina pre mladých dospelých, ktorá však zanikla v júli 2015. Špecializovaná samostatná skupina bola v roku 2015 zrušená premiestnením detí do Detského domova Piešťany. Priestory pracoviska K. Mahra boli následne uzatvorené v súlade s aktuálnou koncepciou nášho CDR Trnava.

CPPNR – Centrum pomoci profesionálnym náhradným rodinám

Výchovu našich detí realizujeme i v profesionálnych náhradných rodinách – v súčasnosti máme 11 profesionálnych rodín, v ktorých žije 22 detí + 5 mladých dospelých. Je pozitívne, že sieť profesionálnych náhradných rodín pri našom centre je ustálená a pomerne široká. Vďaka tomu nemalá časť našich detí môže žiť a vyvíjať sa v podmienkach skutočnej rodiny.

Detský domov Botanická 46, Trnava je zriadený Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou dňom 10.12. 1985. Od 01.01.2019 sa Detský domov Trnava transformoval na Centrum pre deti a rodiny Trnava.

Facebook DeDYoutube DeDEXO hosting