O domove

Informácia o voľnej  pracovnej  pozícii:

Názov pozície: psychológ , zamestnanec pri výkone práce  vo verejnom záujme

Počet voľných miest: 1

Organizačný útvar:  Úsek starostlivosti o dieťa

Miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny Trnava, pracovisko Botanická 46 , Trnava

Hlavné úlohy: činnosť vykonávaná  odborným zamestnancom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Plat:

Zaradenie podľa platovej triedy platovej tabuľky v zmysle Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.09.2019 a do platového stupňa podľa započítanej odbornej praxe.

V hrubom od 887,00 Eur do 1084, 50 Eur v závislosti od výšky dosiahnutého vzdelania, kariérového stupňa + započítaná prax.

Pracovný pomer na dobu určitú, zastupovanie počas rodičovskej dovolenky a na 1 rok s možnosťou predĺženia zmluvy.

Termín nástupu: dohodou

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

 

Požadované vzdelanie uchádzača: 

-        Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia.

Psychická spôsobilosť v zmysle Zákona č. 305/2005 Z.z., v znení neskorších predpisov

Jazykové znalosti: ovládanie štátneho jazyka

Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet, Microsoft Powerpoint

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, schopnosť efektívnej koordinácie, kooperácie a komunikácie, flexibilita, kreativita schopnosť zvládať stres a záťaž. Schopnosť správne a s určitosťou identifikovať potreby dieťaťa. Schopnosť pracovať v tíme, podieľať sa na riešení problémov, rešpektovať a dodržiavať dohodnuté postupy a pravidlá. Vzniknutý problém riešiť okamžite, hľadať riešenia a aplikovať v konkrétnej situácii. Schopnosť komunikovať otvorene, včas, presne, úplne. Schopnosť odborne rásť, získané znalosti aktívne aplikovať do praxe. Plniť úlohy v stanovených termínoch a v požadovanej kvalite.

Požadované odborné znalosti: znalosť príslušnej legislatívy

Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa, vítané sú terapeutické výcviky.

 

Zoznam požadovaných dokladov v prípade o účasť na výberovom konaní  na pozíciu psychológ:

a)     písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,

b)     kópiu diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

c)     profesijný štruktúrovaný životopis,

d)     motivačný list,

e)   písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Martina Kukučková

Telefón :  0915/241 090, od 8,00 hod. – 16,00 hod.

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Žiadosti o zamestnanie so životopisom, motivačným listom a  so súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielať emailom alebo písomne na uvedenú adresu.

Novinky

Príprava záujemcov na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti

Príprava záujemcov na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti

Začiatok kurzu: 17.09.2019 (utorok). Čas začiatku: 7:45       

Termín ukončenia kurzu: do troch mesiacov.

Oznam

S hlbokým smútkom a ľútosťou v srdci sa lúčime s našou kolegyňou, PaedDr. Annou Šimončíkovou.

Návšteva laser arény

Dňa 2. 11. 2018 sme spoločne s deťmi  - z 1. a 2. výchovnej skupiny - navštívili Laser game arénu v Trnave, kde sme si všetci spoločne zašportovali...

Trnavský útulok

Boli sme vyvenčiť našich štvornohých kamarátov z trnavského útulku pre opustené zvieratá a na prechádzke sme zase zažili kopu zábavy.

Prevencie

V našom detskom domove chápeme, aká dôležitá je prevencia a nácvik sociálnych
zručností, a preto organizujeme stretnutia s deťmi rôznych vekových kategórií.

Facebook DeDYoutube DeDEXO hosting