O domove

 

Momentálne hľadáme záujemcov na pozíciu špeciálny pedagóg, profesionálny náhradný rodič, profesionálny náhradný rodič/vychovávateľ, sociálny pracovník, pomocný vychovávateľ, ekonóm na 1/2 úväzku. Viac info nižšie, poprípade na tel. číslach/e-maily ktoré nájdete v sekcii kontakty.

 

Centrum pre deti a rodiny Trnava, prijíma špeciálneho pedagóga na plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

1. Vykonáva individuálnu špeciálno pedagogickú diagnostiku detí

2. Poskytuje individuálnu špeciálno - pedagogickú starostlivosť

3. Vykonáva individuálne špeciálno - pedagogické cvičenia zamerané na zmiernenie negatívnych vývinových porúch učenia, na rozvoj dieťaťa vo výchovno - vzdelávacom procese

4. Vykonáva špeciálno-pedagogické vyšetrenie detí s poruchami učenia a správania po návrhu a odôvodnenia koordinátora samostatnej skupiny

5. Zúčastňuje sa na tvorbe individuálnych výchovných plánov a plánov rozvoja osobnosti dieťaťa.

6.Vypracováva metodické pokyny pre prácu vychovávateľov pri výchove a vzdelávaní detí so špeciálno - výchovnými vzdelávacími potrebami

7. Poskytuje poradenstvo vychovávateľom a iným odborníkom, priebežne s nimi konzultuje o zvolenom postupe e napredovaní dieťaťa

8. Poskytuje individuálne konzultácie a poradenstvo vychovávateľom týkajúcich sa ostatných problémových detí

9. Špeciálny pedagóg podľa potreby spolupracuje so školou, ktorú dieťa navštevuje, s poradenskými inštitúciami - predovšetkým s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a Detským integračným centrom.

10. Vykonáva odborné terapeutické činnosti pre dieťa a mladého dospelého ktorými: - pomáha zmeniť patologické socializačné procesy- pomáha nadobudnúť schopnosti k adekvátnejšiemu zvládaniu životných a sociálnych problémov

- zabraňuje vzniku, pretrvávaniu a opakovaniu sociálno - patologických javov
- aktívne pôsobí na zmeny sociálneho prostredia tak, aby sa rozvíjala jeho sebaúcta, autonómia a spoločenské interakcie
- posilňuje schopnosť rozhodovať o sebe a o svojom živote
- pomáha pri stimulácii vývinu reči, myslenia a predstavivosti, sociálneho vývinu napr. cez spoločné zamestnania
- podporuje samostatnosť a orientáciu v priestore
- pomáha rehabilitovať narušené funkcie
- odstraňuje alebo zmierňuje poruchy správania a výchovné problémy
- pôsobí na rozvoj pozitívnych vlastností osobnosti a prevenciu psychických a sociálnych patologických javov
- rozvíja jemnú a hrubú motoriku
- odstraňuje alebo zmierňuje psychické napätie a fóbie
- rozvíja vyjadrovanie, tvorivosť, fantáziu
- precvičuje zajakavosť
- odstraňuje alebo zmierňuje poruchy pozornosti a emocionálne poruchy
11. Vedie dokumentáciu o vykonanej terapii.
 
12. Je povinný dodržiavať zákony, normy, smernice a všeobecné záväzné predpisy detského domova, s ktorými bol preukázateľne oboznámený a ktoré súvisia s druhom vykonávanej činnosti a povinnosť zúčastňovať sa porád v detskom domove.
 
13. Dodržiava zásady BOZP a PO a dbá i o bezpečnosť dieťaťa.
 
14. Pri dôležitých osobných prekážkach vpráci, ako sú PN a dovolenka je povinný tieto skutočnosti bezodkladne oznámiť.
 
15. Plní pokyny nadriadeného.

 

Osobnostné predpoklady:

-   osobná zaangažovanosť na živote detského domova,

-   spoľahlivosť, samostatnosť, motivačné a organizačné schopnosti,

-   čestnosť, úprimnosť, ľudskosť, pracovitosť, lojálnosť,

-   vysoká miera flexibility (schopnosť rýchleho prispôsobenia sa krízovým i novým situáciám a následne ich riešenie), empatie (výrazná schopnosť vcítiť sa do prežívania dieťaťa), prosociálnosti (správanie a konanie v záujme dieťaťa bez očakávania prospechu, vďačnosti), sociálneho cítenia (citlivé chápanie situácie, v ktorej sa klient ocitol, voľba optimálnej formy komunikácie a miery pomoci), zmyslu pre spravodlivosť,

-   sebaovládanie, vnútorná stabilita, trpezlivosť, ochota pravidelne supervidovať postupy a zámery,

-   asertivita, zvládanie komunikačných stratégii (s deťmi, mládežou, dospelými, krízovými klientmi, kolegami), zvládanie záťažových situácii,

-   zmysel pre poriadok, zmysel pre tímovú prácu, spoluprácu, ochota pomáhať, zmysel pre spolupatričnosť v zmysle tvorivo - humanistickej koncepcie výchovy, schopnosť rýchlej analýzy a riešenia problému,

-   pozitívny vzťah k administratívnej činnosti, prezentačné schopnosti,

-   tvorivosť, iniciatíva, aktivita, estetické cítenie, angažovanosť v profesionálnom i osobnom živote,

-   ochota pracovať na sebe, úprimný záujem prispôsobiť svoje postupy práce potrebám emocionálne zraneného dieťaťa.

Zamestnanecké výhody, benefity: možnosť ďalšieho vzdelávania, stravovacia karta, vzdelávanie v odbore, 45 dní dovolenky, osobný príplatok po skúšobnej dobe, pracovný úväzok 37,5 hodín týždenne s flexibilnou pracovnou dobou, možnosť predĺžiť pracovnú zmluvu na neurčitý čas, príjemný pracovný kolektív, pestrá a zaujímavá práca.

Mzda: podľa platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov.

Vzdelanie v odbore: vysokoškolské II. stupňa, samostatný špeciálny pedagóg

Ostatné znalosti

Strojopis - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý

Outlook Express - pokročilý

Vodičský preukaz sk. B

Informácie o výberovom konaní: požadované doklady zasielajte emailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Všetky žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie.
Termín oznámi detský domov uchádzačom emailom, telefonicky.

Zoznam požadovaných dokladov:
Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru.
Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
Profesijný štruktúrovaný životopis.
Motivačný list.
Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu.

Kontakt:

Detský domov v Trnave
Botanická 46
917 08 Trnava
http://dedtrnava.eu

Kontaktná osoba: PaedDr. Martina Krchňáková
Tel.: 0903 703 424, 0915 373 215
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  

Novinky

Oznam

S hlbokým smútkom a ľútosťou v srdci sa lúčime s našou kolegyňou, PaedDr. Annou Šimončíkovou.

Návšteva laser arény

Dňa 2. 11. 2018 sme spoločne s deťmi  - z 1. a 2. výchovnej skupiny - navštívili Laser game arénu v Trnave, kde sme si všetci spoločne zašportovali...

Trnavský útulok

Boli sme vyvenčiť našich štvornohých kamarátov z trnavského útulku pre opustené zvieratá a na prechádzke sme zase zažili kopu zábavy.

Prevencie

V našom detskom domove chápeme, aká dôležitá je prevencia a nácvik sociálnych
zručností, a preto organizujeme stretnutia s deťmi rôznych vekových kategórií.

Súťaž o putovný kotlík Detského domova Trnava

V piatok 1.6.2018 sa v areáli nášho detského domova pri príležitosti Medzinárodného dňa detí uskutočnil druhý ročník súťaže vo varení gulášu s názvom "O putovný kotlík Detského domova Trnava"...

Facebook DeDYoutube DeDEXO hosting