O domove

Príprava záujemcov na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti

 

Začiatok kurzu: 17.09.2019 (utorok )                    

Termín ukončenia kurzu: do troch mesiacov

Miesto konania: v priestoroch Centra pre deti a rodiny v Trnave, Botanická 46

Čas začiatku: 7:45 hod

Kurz bude prebiehať pravidelne 1x týždenne od 8:00 do 16:00

viac tu.

 

Momentálne hľadáme záujemcov na pozíciu špeciálny pedagóg, profesionálny náhradný rodič, profesionálny náhradný rodič/vychovávateľ, sociálny pracovník, pomocný vychovávateľ, ekonóm na 1/2 úväzku. Viac info nižšie, poprípade na tel. číslach/e-maily ktoré nájdete v sekcii kontakty.

 

Centrum pre deti a rodiny Trnava, prijíma špeciálneho pedagóga na plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

1. Vykonáva individuálnu špeciálno pedagogickú diagnostiku detí

2. Poskytuje individuálnu špeciálno - pedagogickú starostlivosť

3. Vykonáva individuálne špeciálno - pedagogické cvičenia zamerané na zmiernenie negatívnych vývinových porúch učenia, na rozvoj dieťaťa vo výchovno - vzdelávacom procese

4. Vykonáva špeciálno-pedagogické vyšetrenie detí s poruchami učenia a správania po návrhu a odôvodnenia koordinátora samostatnej skupiny

5. Zúčastňuje sa na tvorbe individuálnych výchovných plánov a plánov rozvoja osobnosti dieťaťa.

6.Vypracováva metodické pokyny pre prácu vychovávateľov pri výchove a vzdelávaní detí so špeciálno - výchovnými vzdelávacími potrebami

7. Poskytuje poradenstvo vychovávateľom a iným odborníkom, priebežne s nimi konzultuje o zvolenom postupe e napredovaní dieťaťa

8. Poskytuje individuálne konzultácie a poradenstvo vychovávateľom týkajúcich sa ostatných problémových detí

9. Špeciálny pedagóg podľa potreby spolupracuje so školou, ktorú dieťa navštevuje, s poradenskými inštitúciami - predovšetkým s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a Detským integračným centrom.

10. Vykonáva odborné terapeutické činnosti pre dieťa a mladého dospelého ktorými: - pomáha zmeniť patologické socializačné procesy- pomáha nadobudnúť schopnosti k adekvátnejšiemu zvládaniu životných a sociálnych problémov

- zabraňuje vzniku, pretrvávaniu a opakovaniu sociálno - patologických javov
- aktívne pôsobí na zmeny sociálneho prostredia tak, aby sa rozvíjala jeho sebaúcta, autonómia a spoločenské interakcie
- posilňuje schopnosť rozhodovať o sebe a o svojom živote
- pomáha pri stimulácii vývinu reči, myslenia a predstavivosti, sociálneho vývinu napr. cez spoločné zamestnania
- podporuje samostatnosť a orientáciu v priestore
- pomáha rehabilitovať narušené funkcie
- odstraňuje alebo zmierňuje poruchy správania a výchovné problémy
- pôsobí na rozvoj pozitívnych vlastností osobnosti a prevenciu psychických a sociálnych patologických javov
- rozvíja jemnú a hrubú motoriku
- odstraňuje alebo zmierňuje psychické napätie a fóbie
- rozvíja vyjadrovanie, tvorivosť, fantáziu
- precvičuje zajakavosť
- odstraňuje alebo zmierňuje poruchy pozornosti a emocionálne poruchy
11. Vedie dokumentáciu o vykonanej terapii.
 
12. Je povinný dodržiavať zákony, normy, smernice a všeobecné záväzné predpisy detského domova, s ktorými bol preukázateľne oboznámený a ktoré súvisia s druhom vykonávanej činnosti a povinnosť zúčastňovať sa porád v detskom domove.
 
13. Dodržiava zásady BOZP a PO a dbá i o bezpečnosť dieťaťa.
 
14. Pri dôležitých osobných prekážkach vpráci, ako sú PN a dovolenka je povinný tieto skutočnosti bezodkladne oznámiť.
 
15. Plní pokyny nadriadeného.

 

Osobnostné predpoklady:

-   osobná zaangažovanosť na živote detského domova,

-   spoľahlivosť, samostatnosť, motivačné a organizačné schopnosti,

-   čestnosť, úprimnosť, ľudskosť, pracovitosť, lojálnosť,

-   vysoká miera flexibility (schopnosť rýchleho prispôsobenia sa krízovým i novým situáciám a následne ich riešenie), empatie (výrazná schopnosť vcítiť sa do prežívania dieťaťa), prosociálnosti (správanie a konanie v záujme dieťaťa bez očakávania prospechu, vďačnosti), sociálneho cítenia (citlivé chápanie situácie, v ktorej sa klient ocitol, voľba optimálnej formy komunikácie a miery pomoci), zmyslu pre spravodlivosť,

-   sebaovládanie, vnútorná stabilita, trpezlivosť, ochota pravidelne supervidovať postupy a zámery,

-   asertivita, zvládanie komunikačných stratégii (s deťmi, mládežou, dospelými, krízovými klientmi, kolegami), zvládanie záťažových situácii,

-   zmysel pre poriadok, zmysel pre tímovú prácu, spoluprácu, ochota pomáhať, zmysel pre spolupatričnosť v zmysle tvorivo - humanistickej koncepcie výchovy, schopnosť rýchlej analýzy a riešenia problému,

-   pozitívny vzťah k administratívnej činnosti, prezentačné schopnosti,

-   tvorivosť, iniciatíva, aktivita, estetické cítenie, angažovanosť v profesionálnom i osobnom živote,

-   ochota pracovať na sebe, úprimný záujem prispôsobiť svoje postupy práce potrebám emocionálne zraneného dieťaťa.

Zamestnanecké výhody, benefity: možnosť ďalšieho vzdelávania, stravovacia karta, vzdelávanie v odbore, 45 dní dovolenky, osobný príplatok po skúšobnej dobe, pracovný úväzok 37,5 hodín týždenne s flexibilnou pracovnou dobou, možnosť predĺžiť pracovnú zmluvu na neurčitý čas, príjemný pracovný kolektív, pestrá a zaujímavá práca.

Mzda: podľa platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov.

Vzdelanie v odbore: vysokoškolské II. stupňa, samostatný špeciálny pedagóg

Ostatné znalosti

Strojopis - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý

Outlook Express - pokročilý

Vodičský preukaz sk. B

Informácie o výberovom konaní: požadované doklady zasielajte emailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Všetky žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie.
Termín oznámi detský domov uchádzačom emailom, telefonicky.

Zoznam požadovaných dokladov:
Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru.
Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
Profesijný štruktúrovaný životopis.
Motivačný list.
Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu.

Kontakt:

Detský domov v Trnave
Botanická 46
917 08 Trnava
http://dedtrnava.eu

Kontaktná osoba: PaedDr. Martina Krchňáková
Tel.: 0903 703 424, 0915 373 215
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

  

Novinky

Príprava záujemcov na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti

Príprava záujemcov na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti

Začiatok kurzu: 17.09.2019 (utorok). Čas začiatku: 7:45       

Termín ukončenia kurzu: do troch mesiacov.

Oznam

S hlbokým smútkom a ľútosťou v srdci sa lúčime s našou kolegyňou, PaedDr. Annou Šimončíkovou.

Návšteva laser arény

Dňa 2. 11. 2018 sme spoločne s deťmi  - z 1. a 2. výchovnej skupiny - navštívili Laser game arénu v Trnave, kde sme si všetci spoločne zašportovali...

Trnavský útulok

Boli sme vyvenčiť našich štvornohých kamarátov z trnavského útulku pre opustené zvieratá a na prechádzke sme zase zažili kopu zábavy.

Prevencie

V našom detskom domove chápeme, aká dôležitá je prevencia a nácvik sociálnych
zručností, a preto organizujeme stretnutia s deťmi rôznych vekových kategórií.

Facebook DeDYoutube DeDEXO hosting