Našou primárnou úlohou je poskytnúť kvalitu výchovy v prostredí, v ktorom sa deti budú cítiť príjemne, v ktorom bude rešpektovaná ich jedinečnosť a do ktorého sa budú vždy radi vracať. Pre deti, ktoré majú nižšiu možnosť návratu do rodín chceme vytvoriť prostredie, ktoré čo najvernejšie pripomína skutočný domov. Chceme, aby boli deti v rámci možností v detskom domove šťastné, aby sa aj po odchode späť radi vracali a aby si na vychovávateľov a prostredie domova uchovávali krásne spomienky.

 
 
 
 
 

V našom detskom domove chápeme, aká dôležitá je prevencia a nácvik sociálnych
zručností, a preto organizujeme stretnutia s deťmi rôznych vekových kategórií.


V skupinách detí od 6 do 8 rokov, od 9 do 12 rokov a detí nad 13 rokov prebiehajú
pravidelné programy zamerané najmä na prevenciu drogových závislostí a prevenciu
sexuálneho zneužívania a sexuálneho správania. Deti od 15 do 18 rokov sa tiež
zúčastňujú sociálno – psychologického výcviku, ktorý im umožňuje trénovať a
zdokonaľovať sa v základných sociálnych zručnostiach v bezpečnom prostredí. Aby boli
tieto témy pre deti zaujímavé, volíme metódy práce formou interaktívnych aktivít
(diskusia, hry, hranie rolí a pod.), ktoré deti pútavým spôsobom uvedú do preberanej
problematiky. Nové poznatky tak získavajú formou zážitkového učenia – nenásilne
a zábavne.

Fotogaléria

Facebook DeDYoutube DeDEXO hosting