O domove

Termín kurzu - začiatok  22.03.2022, utorok 

Prihláška na kurz

Príprava na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti


Na účely prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti sa zriaďuje tím na
prípravu fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa profesionálnym náhradným rodičom, ktorého
súčasťou je najmenej jeden psychológ s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v
študijnom odbore psychológia.
Profil profesionálneho náhradného rodiča
PNR je povinný splniť ustanovený kvalifikačný predpoklad a absolvovať prípravu na PNR v
ustanovenom rozsahu, ktorej súčasťou je písomné zhodnotenie tejto prípravy. Ak starostlivosť
o deti v PNR zabezpečujú manželia, ktorí sú zamestnancami CDR, ustanovený kvalifikačný
predpoklad musí spĺňať aspoň jeden z manželov. Na manžela alebo manželku fyzickej osoby, ktorá
je zamestnancom CDR sa vzťahuje zákonom stanovený rozsah prípravy a bezúhonnosť v rozsahu
aká platí pre fyzickú osobu, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom (§ 52 ods. 2
zákona č. 305/2005 Z. z.).

Kvalifikačné predpoklady a rozsah prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej
starostlivosti
1.) Kvalifikačný predpoklad pre zabezpečenie starostlivosti o dieťa v PNS je najmenej (§ 15 ods.1
Vyhlášky MPSVaR SR č. 103/2018 Z. z.):
a) nižšie stredné odborné vzdelanie, alebo stredné odborné vzdelanie,
b) úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné, vzdelanie, ak sa zabezpečuje
starostlivosť o dieťa, ktoré vyžaduje zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že bolo týrané, sexuálne
zneužívané alebo bol na ňom spáchaný trestný čin ohrozujúci jeho priaznivý psychický vývin,
fyzický vývin alebo sociálny vývin.

2.) Rozsah prípravy je:
a) 60 hodín, ak fyzická osoba ukončila úplné stredné vzdelanie,
b) 80 hodín, ak fyzická osoba ukončila stredné vzdelanie,
c) najmenej 21 hodín nácviku praktických zručností podľa § 16 ods. 1 písm. b) vyhlášky č.
103/2018 Z. z., ak ide o
a. zamestnanca centra, ktorý bol členom odborného tímu podľa § 5 alebo ktorý
zabezpečoval starostlivosť o deti nepretržite najmenej tri roky,
b. manžela profesionálneho náhradného rodiča a starostlivosť v profesionálnej
náhradnej rodine zabezpečuje len jeden z manželov.
Odporúčaný počet záujemcov o prípravu je 5 – 12 osôb. V prípade nedostatočného počtu
záujemcov k termínu začatia prípravy, CDR prispôsobí formu vedenia prípravy počtu záujemcov.
Odporúčaná dĺžka trvania prípravy je najviac tri mesiace, pričom čistý časový fond je 60 resp. 80
hodín (resp. 21 hodín), bez prestávok.
Odporúčané proporcionálne rozdelenie prípravy je nasledovné:

• poskytnutie základných informácií – 40 %
• nácvik praktických zručností – 60 %
Uvedené rozdelenie časového fondu sa vzťahuje k príprave v rozsahu 60 hod. Pri príprave v trvaní
80 hodín je obsahový základ rovnaký, nadstavba v trvaní 20 hodín spočíva v prehlbovaní okruhov,
ktoré sa v priebehu prípravy ukázali ako problémové a je potrebné sa k nim vrátiť, pričom sa
zachová proporcia 40 % na poskytnutie základných informácií a 60 % na nácvik praktických
zručností.
Povolená neúčasť záujemcu na skupinových aktivitách je najviac 10 % časového fondu, pričom
musí byť riadne zdokladovaná. Akceptovateľnými dôvodmi sú práceneschopnosť, úmrtie v rodine a
pod.
Zameškaný čas je potrebné si nahradiť individuálne po dohode s odborným tímom.
Manžel záujemcu o prípravu je povinný zúčastniť sa najmenej 21 hodín nácviku praktických
zručností, pričom sa v tomto prípade odporúča venovať najmä týmto témam:
• vývinové štádia dieťaťa a jeho potreby,
• príchod a odchod dieťaťa z PNR,
• strata a trauma,
• PNR ako systém.

Príprava v CDR musí začať:
• bez zbytočného odkladu v termíne, ktorý má CDR uvedený vo svojom programe centra,
• žiadosť záujemcu (viď príloha) musí byť v CDR zaevidovaná a najneskôr do 15 dní od prijatia
žiadosti je CDR povinné písomne zaslať záujemcovi odpoveď. Akákoľvek písomná žiadosť
záujemcu musí byť CDR akceptovaná a riadne zaevidovaná. V odpovedi je potrebné uviesť
možnosti termínov začatia prípravy v CDR do ktorého žiadosť prišla, ale aj termíny začatia príprav
v okolitých centrách. Tak aby každý záujemca o prípravu mal možnosť vybrať si termín a miesto
začatia prípravy,
• časové rozvrhnutie prípravy je v kompetencii realizačného tímu (napr. v pravidelných
intervaloch raz za týždeň prípadne súvislá príprava v priebehu týždňa a pod.)

Obsah prípravy
a) poskytnutie základných informácií ( 40%):

 • psychickom vývine, fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa a potrebách dieťaťa,
 • o potrebách a špecifikách starostlivosti o dieťa, ktoré je obeťou trestného činu obchodovania s ľuďmi, alebo ktoré je týrané, sexuálne zneužívané alebo sa vykonávajú opatrenia na overenie miery ohrozenia dieťaťa týraním, sexuálnym zneužívaním alebo iným činom ohrozujúcim jeho život, zdravie, priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin.
 • základné informácie o právnych predpisoch, legislatívne a systémové ukotvenie, funkcia sociálneho systému, centrum pre deti a rodiny
 • výchovné opatrenia, náhradná starostlivosť a osvojenie, ústavná starostlivosť
 • zakotvenie PNR ako zamestnanca centra v legislatíve a v interných normách
 • dôvody prijatia dieťaťa do CDR, formy prijatia
 • rodina
 • výchova a komunikácia v rodine
 • traumy a straty v živote dieťaťa
 • deprivácia detí
 • Etnicita detí, rómske
 • teória vzťahovej väzby
 • dieťa so špecifickými potrebami
 • dieťa so syndrómom CAN
 • dieťa so zdravotným znevýhodnením
 • dieťa so závislosťou
 • dieťa s AD/HD
 • práva dieťaťa
 • práva a povinnosti profesionálneho náhradného rodiča

b) nácvik praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi v rozsahu (60%) z celkového
počtu hodín prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti zameraný na:

 • identifikáciu vývinových potrieb dieťaťa,
 • vzťahovú väzbu, citové pripútanie a separáciu dieťaťa,
 • prispôsobenie sa zmene v rodine profesionálneho náhradného rodiča,
 • komunikačné zručnosti,
 • rozvoj výchovných zručnosti,
 • riešenie záťažových situácií v rodine,
 • spoluprácu v tíme odborníkov.

c) Po ukončení prípravy je vypracované zhodnotenie prípravy, ktorého súčasťou je
najmä:

 • zhodnotenie záujmu fyzickej osoby o získanie informácií podľa odseku 1 písm. a) a zhodnotenie spolupráce pri nácviku podľa odseku 1 písm. b) počas prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti,
 • zhodnotenie motivácie fyzickej osoby na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti a záver, či fyzická osoba absolvovala alebo neabsolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Bc. Eva Kukučková

Telefón :  0915 241 093, 0918950456, 033/2433001, od 8,00 do 16,00 hod.

E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Žiadosti o zamestnanie, so životopisom, motivačným listom a  so súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielať emailom alebo písomne na uvedenú adresu.

Facebook DeDYoutube DeDEXO hosting