O domove

Informácia o voľnej  pracovnej  pozícii:

Názov pozície: vychovávateľ , zamestnanec pri výkone práce  vo verejnom záujme

Počet voľných miest: 1

Organizačný útvar:  Úsek starostlivosti o dieťa, samostatne usporiadaná skupina

Miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny Trnava, pracovisko Botanická 46 , Trnava

Hlavné úlohy: činnosť vykonávaná  pedagogickým zamestnancom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Plat:

Zaradenie podľa platovej triedy platovej tabuľky v zmysle Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.09.2019 a do platového stupňa podľa započítanej odbornej praxe.

V hrubom od 718,00 Eur do 1084, 50 Eur v závislosti od výšky dosiahnutého vzdelania, kariérového stupňa + započítaná prax + príplatky.

Pracovný pomer na dobu určitú, zastupovanie počas rodičovskej dovolenky a na 1 rok s možnosťou preklasifikovania na dobu neurčitú.

Termín nástupu: ihneď

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: 

-        Ukončenie stredného odborného vzdelania v odbore vychovávateľstvo alebo pedagogika

-        Ukončené VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa v odbore vychovávateľstvo alebo pedagogika.

Psychická spôsobilosť v zmysle Zákona č. 305/2005 Z.z., v znení neskorších predpisov

Prax: nevyžaduje sa

Jazykové znalosti: ovládanie štátneho jazyka

Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet, Microsoft Powerpoint

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, schopnosť efektívnej koordinácie, kooperácie a komunikácie, flexibilita, kreativita schopnosť zvládať stres a záťaž. Schopnosť správne a s určitosťou identifikovať potreby dieťaťa. Schopnosť pracovať v tíme, podieľať sa na riešení problémov, rešpektovať a dodržiavať dohodnuté postupy a pravidlá. Vzniknutý problém riešiť okamžite, hľadať riešenia a aplikovať v konkrétnej situácii. Schopnosť komunikovať otvorene, včas, presne, úplne. Schopnosť odborne rásť, získané znalosti aktívne aplikovať do praxe. Plniť úlohy v stanovených termínoch a v požadovanej kvalite.

Požadované odborné znalosti: znalosť príslušnej legislatívy

Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

 

Zoznam požadovaných dokladov v prípade o účasť na výberovom konaní na pozíciu vychovávateľ:

a)     písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,

b)     kópiu dokladu o vzdelaní USO s maturitou, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

c)     profesijný štruktúrovaný životopis,

d)     motivačný list,

e)   písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Martina Kukučková

Telefón :  0915/241 090

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Žiadosti o zamestnanie, so životopisom, motivačným listom a  so súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielať emailom alebo písomne na uvedenú adresu.

Facebook DeDYoutube DeDEXO hosting