Aktivity

rainbow

V našom detskom domove chápeme, aká dôležitá je prevencia a nácvik sociálnych
zručností, a preto organizujeme stretnutia s deťmi rôznych vekových kategórií.


V skupinách detí od 6 do 8 rokov, od 9 do 12 rokov a detí nad 13 rokov prebiehajú
pravidelné programy zamerané najmä na prevenciu drogových závislostí a prevenciu
sexuálneho zneužívania a sexuálneho správania. Deti od 15 do 18 rokov sa tiež
zúčastňujú sociálno – psychologického výcviku, ktorý im umožňuje trénovať a
zdokonaľovať sa v základných sociálnych zručnostiach v bezpečnom prostredí. Aby boli
tieto témy pre deti zaujímavé, volíme metódy práce formou interaktívnych aktivít
(diskusia, hry, hranie rolí a pod.), ktoré deti pútavým spôsobom uvedú do preberanej
problematiky. Nové poznatky tak získavajú formou zážitkového učenia – nenásilne
a zábavne.

Fotogaléria

Facebook DeDYoutube DeDEXO hosting